Przepisy Gry w Piłkę Nożną

Kategorie wiekowe, skrócone przepisy gry, warunki udziału w zawodach, rodzaje rozgrywek

kliknij aby powiększyć

 

w sezonie 2019/20

B1 – Juniorów młodszych U-17 (2003 r.) e. B2 – Juniorów młodszych U-16 (2004 r.) f.

C1 – Trampkarzy U-15 (2005 r.)g. C2 – Trampkarzy U-14 (2006 r.)h.

D1 – Młodzików U-13 (2007 r.) – zespoły 9-osobowei. D2 – Młodzików U-12 (2008 r.) – zespoły 9-osobowej.

E1 – Orlików U-11 (2009 r.) – zespoły 7-osobowek. E2 – Orlików U-10 (2010 r.) – zespoły 7-osobowe.

F1 – Żaków U-9 (2011 r.) – zespoły 5-osobowem. F2 – Żaków U-8 (2012 r.) – zespoły 5-osobowe

c. w rozgrywkach trampkarzy, młodzików, orlików i żaków (od C1 do F2) – wymiany powrotne.              Wejście zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Wymiany zawodników należy zgłaszać u sędziego asystenta z czerwoną chorągiewką (w grupach młodzieżowych  u sędziego), wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutę, w której następuje zmiana, oraz nazwę drużyny. Obowiązek zabezpieczenia kartek na wymianę należy do kierownika każdej z drużyn (nie dotyczy rozgrywek wskazanych w pkt. c.), on również odpowiada za odpowiednią liczbę dokonanych wymian.12. Zawodnicy uczestniczący w zawodach od trampkarza i wyżej (kategoria C2 i starsi), powinni grać w obuwiu piłkarskim, które musi mieć kołki zgodne z przepisami PZPN.

  • KARY INDYWIDUALNEW rozgrywkach kat. C1 i C2 i młodzików D1 i D2 zamiast żółtych kartek sto-suje się 2-minutowe kary wychowawcze. Po trzecim wykluczeniu tego samego zawodnika zespół gra w osłabieniu do końca zawodów

 W kategoriach wiekowych od C1 do F2 zawodnik może wystąpić w dwóch meczach w tym samym terminie, ale tylko w jednym meczu dziennie.

 

 6. Kapitanowie lub trenerzy (w przypadku drużyn młodzieżowych) obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego.                                                                                                                                                                                                   W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w obecności kapitanów lub trenerów (w przypadku drużyn młodzieżowych) obu drużyn. 7. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn lub trenerów (w przypadku drużyn młodzieżowych). Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów pod rygorem sankcji regulaminowej zawartej w § 19 ust. 11 niniejsze-go regulaminu

W niższych klasach rozgrywkowych organizator musi zapewnić obecność:a. LO – 4 przedstawicieli służb klubowych ubranych w kamizelkib. Klasa A – 3 przedstawicieli służb klubowych ubranych w kamizelki c. W pozostałych klasach rozgrywkowych (od Kl. B do F2) – 2 przedstawicieli służb klubowych ubranych w kamizelki

Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferu defi nitywnego – odpłatnego lub nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macie-rzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż: a. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – 2000 złb. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi – 1500 złc. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi – 1000 złd. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet – 200 złe. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi kobiet – 150 złf. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach III ligi – 650 złg. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach IV ligi – 450 złh. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ligi okręgowej – 300 złi. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Klasy A – 250 złj. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Klasy B – 200 złk. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach juniorów – 100 z

dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ligi okręgowej – 200 złh. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Klasy A – 100 złi. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Klasy B – 100 złj. dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach juniorów, III i IV ligi kobiet – 50 zł

W rozgrywkach kat. D, E i F rzut od bramki może być wykonany z obrębu całego pola karnego. Niezależnie od miejsca ustawienia piłki przez wykonaw-cę, zawodnik drużyny broniącej musi zachować właściwą odległość od piłki (w kat. D1 i D2 – 7 m, w kat. E1, E2, F1, F2 – 5 m

RZUT OD BRAMKI W rozgrywkach kat. E i F rzut od bramki wykonuje się, poza niżej wymienionymi wyjątkami, z zachowaniem Art. 16 Przepisów Gry. W momencie wyko-nania rzutu piłka musi stać nieruchomo, rzut wykonuje dowolny zawodnik, piłka po rzucie musi opuścić pole karne. W rozgrywkach kat. E i F niedozwolone jest wykonanie rzutu od bramki bezpośrednio na połowę przeciwnika.Sankcje karne (dot. kat. E i F): jeżeli po wykonaniu rzutu od bramki pił-ka bezpośrednio (niedotknięta przez żadnego z zawodników) przekroczy linię środkową, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z linii środkowej (z miejsca, w którym piłka przekroczyła połowę boiska), chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści

W rozgrywkach kat. D, E i F rzut od bramki może być wykonany z obrębu całego pola karnego. Niezależnie od miejsca ustawienia piłki przez wykona-cę, zawodnik drużyny broniącej musi zachować właściwą odległość od piłki (w kat. D1 i D2 – 7 m, w kat. E1, E2, F1, F2 – 5 m)

RZUTY WOLNE w rozgrywkach kat. E i F wszystkie rzuty wolne wykonywane z własnej połowy, są rzutami pośrednimi. Bramkę można zdobyć tylko z rzutu wolnego bezpośredniego z połowy przeciwnika (z liniąśrodkową włącznie).Sankcje karne: jeżeli wykonawca rzutu wolnego z własnej połowy kopnie piłkę, a ta – niedotknięta przez innego zawodnika – bezpośrednio wpadnie do bramki drużyny przeciwnej, drużyna broniąca wznowi grę rzutem od bramki

RZUTY ROŻNE Przyjmuje się, że w rozgrywkach kat. D, E i F pole rożne ma wymiary zgodne z Przepisami Gry. Gospodarz zawodów nie ma obowiązku rysowania pola rożnego, jednak musi być ono oznakowane za pomocą sprzętu pomocniczego (np. płaskie stożki, oznaczniki gumowe – niezagrażającego bezpieczeństwu zawodników, materiału itp.). Punkt rożny musi być wyraźnie oznaczony (chorą-giewka rożna, miękki palik, stożek itp.)W rozgrywkach kat. D punkt rożny znajduje się w miejscu, w którym linie frontowa i boczna pełnowymiarowego pola karnego łączą się ze sobą. W przypadku, gdy ww. połączenie nie jest widoczne, punkt rożny należy oznaczyćw odległości 16,5 m. od zewnętrznej części bliższego słupka.

ROZPOCZĘCIE GRY W rozgrywkach kat. E i F, w których czas gry składa się z czterech kwart, drużyna, która przegrała losowanie, rozpoczyna grę w 1. i 2. kwarcie, ta zaś, która losowanie wygrała, rozpoczyna grę w 3. i 4. kwarcie.

LICZBA ZAWODNIKÓW
Minimalna liczba zawodników niezbędnych do rozpoczęcia bądź kontynuowania zawodów to:- w rozgrywkach kat. młodziki D1 i D2 – 7-
w rozgrywkach kat. orliki E1 i E2 – 6-
w rozgrywkach kat. żaki F1, F2 – 4
WRZUT W KAT. E, FW rozgrywkach Junior E i F zamiast wrzutu wykonuje się wprowadzenie pił-ki do gry nogą. Piłka ma być ustawiona nieruchomo na linii bocznej; jest w grze, gdy zostanie kopnięta i wyraźnie się poruszy. Zawodnikowi wprowadzającemu piłkę do gry wolno zrobić jedną z dwóch rzeczy: 1. samemu zacząć prowadzić piłkę LUB 2. podać do dowolnego zawodnika.Wykonawca „wrzutu” nie może zdobyć bramki bezpośrednim strzałem na bramkę z linii bocznej, jednak wolno mu to zrobić przy kolejnym kontakcie/tach z piłką (do uznania bramki nie jest konieczne dotknięcie piłki przez jakiegokol-wiek innego zawodnika).Sędziowie winni pilnować minimum 3-metrowej odległości zawodników przeciwnej drużyny od piłki w momencie wprowadzania jej do gry.

98W rozgrywkach kat. D, E i F rzut od bramki może być wykonany z obrębu całego pola karnego. Niezależnie od miejsca ustawienia piłki przez wykonaw-cę, zawodnik drużyny broniącej musi zachować właściwą odległość od piłki (w kat. D1 i D2 – 7 m, w kat. E1, E2, F1, F2 – 5 m

ZWOLNIENIE PIŁKI Z RĄK PRZEZ BRAMKARZA w rozgrywkach kat. E i F bramkarz, po chwycie piłki z akcji, zagrywa pił-kę (nogą lub ręką) jedynie w obrębie własnej połowy boiska. Naruszenie tego przepisu – wyrzucenie bądź wykopanie piłki bezpośrednio na połowę przeciwnika – skutkuje rzutem wolnym pośrednim dla przeciwnika,

99sa na zastosowanie korzyści. Rzut wolny zostanie wykonany z linii środkowej z miejsca, w którym piłka ją przekroczyła

99sa na zastosowanie korzyści. Rzut wolny zostanie wykonany z linii środkowej z miejsca, w którym piłka ją przekroczyła.

KARY INDYWIDUALNE W rozgrywkach kat. C1 i C2 i młodzików D1 i D2 zamiast żółtych kartek st-suje się 2-minutowe kary wychowawcze. Po trzecim wykluczeniu tego samego zawodnika zespół gra w osłabieniu do końca zawodów.

W rozgrywkach orlików E1 i E2 przewiduje się następujące kary wycho-wawcze: 2 min., 2 min., wykluczenie – zawodnik ukarany kończy grę, a zespółgra w komplecie.

W rozgrywkach żaków F1 i F2 karą wychowawczą jest zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty, a zespół gra w komplecie.

Niezależnie od kar czasowych, we wszystkich rozgrywkach młodzieżowych mają zastosowanie czerwone kartki (zgodnie z Przepisami Gry). W przypadku, gdy zawodnik zostanie ukarany czerwoną kartką nie może przebywać na ław-ce rezerwowych ani w bezpośrednim otoczeniu pola gry, drużyna wprowadza w jego miejsce innego zawodnika (gra w komplecie).

W rozgrywkach E i F za naprawdę poważne przewinienia (np. poważny rażący faul, gwałtowne agresywne zachowanie, oplucie przeciwnika/innej osoby, używanie ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka/gestów) sędzia postę-puje zgodnie z Przepisami Gry (opis wykluczenia w sprawozdaniu)

. W przypadku czerwonej kartki za „akcję ratunkową” lub wykluczenia wynikającego z sumy kar wychowawczych, sędzia nie opisuje tych kar w sprawozdaniu.W rozgrywkach kat. C, D, E i F kara czasowa, kara wykluczenia i czerwona kartka mogą zostać zastosowane wobec każdego z zawodników. W przypad-ku, gdy karę czasową otrzyma zawodnik rezerwowy, nie skutkuje ona liczeb-nym osłabieniem drużyny, ale zalicza się w poczet kar przypisanych temu za-wodnikowi

Podstawowe zasady i przepisy gry piłkę nożną

Mecze rozgrywane są na boisku o szerokości od 45 m do 90 m i długości od 90 m do 120 m. Po przeciwległych stronach boiska na krótszych jego bokach ustawione są bramki o szerokości 7,32 m i wysokości 2,44 m.

Piłka powinna mieć obwód nie mniejszy niż 68 cm i nie większy niż 71 cm, a waga powinna wynosić od 396 do 453 gramów. Przy rozpoczęciu meczu ciśnienie powietrza w jej wnętrzu musi wynosić od 0,6 do 1,1 atmosfery (600 – 1100 g/cm²).

Każda z drużyn składa się z 11 graczy składu podstawowego (w tym 10 zawodników pola i bramkarz). Do tego drużyny posiadają również zawodników rezerwowych (najczęściej do 7). W trakcie meczu można dokonywać zmian. Ich liczba jest zgodna z wcześniejszymi ustaleniami (mecze towarzyskie) lub ograniczona do trzech w meczach oficjalnych. Raz zmieniony zawodnik nie może się znaleźć ponownie na placu gry. Nie ma ograniczeń co do rodzaju zmian (możliwe jest więc wpuszczenie zamiast bramkarza zawodnika z pola).

Ubiór piłkarza nie może powodować zagrożenia uszczerbku na zdrowiu u pozostałych graczy – zegarków, biżuterii itp. Podczas meczu nie wolno ściągać koszulki, zabronione jest również jej ściągnięcie celem odsłonięcia drugiej koszulki z ukrytą treścią itp.

Piłkę można uderzać głową, nogą, przyjmować na klatkę piersiową itp., nie wolno jedynie dotykać jej rękami. Zakaz ten nie dotyczy bramkarza w obrębie pola karnego po uderzeniu piłki przez zawodnika drużyny przeciwnej albo własnej (za wyjątkiem zamierzonego podania nogą). Celowe dotknięcie piłki ręką jest karane rzutem wolnym bezpośrednim dla drużyny przeciwnej (lub rzutem karnym, jeśli piłki dotknął zawodnik pola we własnym polu karnym). W zależności od sytuacji, sędzia może dodatkowo ukarać zawodnika, który przewinił upomnieniem lub kartką.

Wykroczenia i kary

Niebezpieczne zagrania, zwane faulami (ang. foul) są karane rzutami wolnymi dla drużyny zawodnika faulowanego. Za przewinienia związane z niebezpieczną grą, takie jak nakładka (niebezpieczny atak spodnią częścią stopy) czy zbyt wysoko podniesioną nogę, zagrania „ośmieszające” (podbicie sobie piłki i podanie do swojego bramkarza albo postawienie piłki na linii bramkowej i wbicie jej głową do bramki przeciwnika) przyznawany jest rzut wolny pośredni (nie można zdobyć bramki bez dotknięcia przez innego gracza – również z drużyny przeciwnej). Za większość przewinień – w tym za zagranie piłki ręką – przyznaje się zazwyczaj rzut wolny bezpośredni (z którego można bezpośrednio zdobyć gola).

W czasie wykonywania rzutu wolnego żaden z zawodników drużyny przeciwnej nie może stać bliżej niż 9m 15cm (10 jardów) od miejsca wykonywania rzutu wolnego. Jeśli przed wykopem któryś z zawodników drużyny przeciwnej znajdzie się w strefie 9 metrów 15 centymetrów, to rzut wolny jest powtarzany, a zawodnik może zostać ukarany upomnieniem lub kartką. Bramka zdobyta z rzutu wolnego zostaje uznana, gdy był to rzut wolny bezpośredni, lub pośredni, ale piłka została dotknięta przez obrońcę drużyny przeciwnej lub kolegę z drużyny. Gole samobójcze z rzutów wolnych nie są uznawane.

Za niebezpieczne, brutalne lub niesportowe zagranie sędzia może ponadto pokazać zawodnikowi żółtą lub czerwoną kartkę. Czerwona kartka oznacza konieczność opuszczenia placu gry bez możliwości wstawienia nowego zawodnika. Otrzymanie żółtej kartki nie pociąga za sobą większych konsekwencji, aczkolwiek należy pamiętać, że otrzymanie żółtej kartki w momencie, gdy wcześniej miało się już na koncie jedną oznacza automatycznie czerwoną kartkę. Bramkarz może łapać i wykopywać piłkę,natomiast przeciwnik nie może dotknąć bramkarza, gdyż ten jest w polu karnym. Jeżeli bramkarz wyjdzie poza pole karne może zostać ukarany czerwoną kartką lub rzutem karnym dla przeciwnika.

Stałe fragmenty gry

Jeśli piłka po uderzeniu, podaniu lub odbiciu przekroczy boczną linię końcową, sędzia odgwizduje aut (ang. out). Wznowienie gry następuje przez wyrzut piłki rękoma, zza głowy, przez zawodnika drużyny przeciwnej. Gdy piłka opuści linię końcową boiska za bramką przeciwnika, grę rozpoczyna jeden z zawodników drużyny przeciwnej, ustawiając piłkę na linii pola bramkowego (5,5 m od linii końcowej wokół bramki). Natomiast gdy któryś z zawodników wybije piłkę poza własną bramkę, wówczas sędzia przyznaje drugiej drużynie rzut rożny (ang. corner), z którego piłka jest wznawiana wykopem z narożnika boiska przez zawodnika drużyny przeciwnej.

Po faulu w obrębie pola karnego sędzia dyktuje rzut karny. Jest to rzut wolny wykonywany z odległości 11m  od bramki. W czasie wykonywania rzutu wolnego w polu karnym może znajdować się tylko zawodnik wykonujący rzut karny oraz bramkarz. Do momentu oddania strzału bramkarz nie może wybiec przed linię bramkową (czasami bramkarz wybiega poza linię, lecz sędzia przymyka na to oko) , a zawodnicy jego drużyny nie mogą wbiec w pole karne. Wykonanie rzutu karnego powinno być płynne, niedozwolone jest markowanie strzału. W przypadku nieprawidłowości, sędzia powtarza wykonanie rzutu karnego.

Sytuacja, gdy piłkarz drużyny atakującej w momencie kierowania podania do niego jest na połowie drużyny przeciwnej bliżej linii końcowej bramki, aniżeli dwóch zawodników drużyny broniącej, nazywana jest w piłce nożnej spalonym. W szczególności wynika z tego, że na spalonym nie jest piłkarz, który jest za linią obrony, ale nie przekroczył linii połowy boiska. Spalony nie obowiązuje również podczas wyrzutu z autu i rzutu rożnego. W przypadku spalonego sędzia najczęściej kieruje się wskazaniem bocznych arbitrów i – w przypadku odnotowania pozycji spalonej – dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.

Przywilej korzyści

Zasadą, którą często kierują się sędziowie (pomimo braku formalnego nakazu) jest zasada przywileju korzyści. Oznacza ona, rezygnację z odgwizdania, jeśli drużyna pokrzywdzona jest w korzystnej sytuacji. Przykładowo – jeśli podczas wykonywania rzutu wolnego mur wbiegnie w strefę 9,15m od piłki a mimo to padnie gol, to sędzia nie nakaże powtórzenia rzutu wolnego. Podobnie będzie, gdy nastąpi faul na kartkę, lecz sędzia zdecyduje pokazać się ją po zakończeniu akcji, gdyż pokrzywdzona drużyna pomimo faulu jest w posiadaniu piłki.

Czas trwania i wyłanianie zwycięzcy

Czas gry wynosi 90 minut (dwie połowy, każda po 45 minut). Sędzia może przedłużyć każdą połowę meczu stosownie do przerw w grze. Po upływie doliczonego czasu gry zwycięzcą jest ta drużyna, która zdobyła więcej bramek. W przypadku rozgrywania meczów systemem ligowym, za wygraną zwycięzca zdobywa 3 punkty, przegrany nie zdobywa żadnego. Remis natomiast obu drużynom daje po jednym punkcie.

W przypadku, gdy mecze rozgrywane są turniejowym systemem dwumeczów, pierwszy mecz zawsze kończy się po drugiej połowie. Zwycięzcą dwumeczu zostaje ta drużyna, która w dwóch meczach zdobędzie więcej goli. Jeśli okaże się, że obie drużyny zdobyły ich tyle samo, zwycięża drużyna, która strzeliła więcej goli w meczu wyjazdowym. Jeśli powyższe warunki nie wyłonią zwycięzcy, odbywa się dogrywka.

Jeśli w przepisowym czasie gry drużyny osiągną wynik remisowy, a konieczne jest wyłonienie zwycięzcy (co ma miejsce w przypadku spotkań rozgrywanych systemem turniejowym bez rewanżów), ma wówczas miejsce trzydziestominutowa dogrywka – 2 połowy po 15 minut.

W większości rozgrywek na szczeblu międzypaństwowym obowiązywała do niedawna zasada „złotej bramki” (golden goal), polegająca na tym, że po strzeleniu bramki w dogrywce mecz się kończy, a zwycięzcą zostaje drużyna, którą ją zdobyła. Później na jej miejsce wprowadzono zasadę „srebrnej bramki” (silver goal), polegającej na tym, że zwycięzcą zostaje drużyna, która prowadzi po pierwszej połowie dogrywki. Obecnie odchodzi się od tych zasad na rzecz pełnowymiarowej dogrywki.

Jeśli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas zawodnicy obu drużyn wykonują serię rzutów karnych (po 5 rzutów karnych, każda dla każdej drużyny), a gdy i po nich nie ma zwycięzcy, wykonuje się na przemian po jednym rzucie karnym aż do osiągnięcia zwycięstwa. W serii rzutów karnych piłkarze na przemian wykonują rzuty karne z przepisowej odległości. Żaden gracz nie może oddać więcej niż jednego strzału, chyba, że wszyscy pozostali gracze pola oddali już strzał w serii rzutów karnych. Gola uznaje się, gdy piłka wpadnie do bramki bezpośrednio, po odbiciu od słupka, poprzeczki lub od bramkarza. Nie uznaje się tzw. „dobitek”.

Sędziowie

Zawody prowadzi zespół sędziów: sędzia główny biegający po boisku, dwaj sędziowie asystenci (biegający poza boiskiem wzdłuż linii bocznych) oraz sędzia techniczny (sygnalizuje zmiany i czas przedłużenia gry). Decyzje sędziego głównego są nieodwołalne. Sędziowie muszą być niezależni, tzn. w meczach międzypaństwowych nie mogą pochodzić z krajów, których drużyny uczestniczą w spotkaniu.

i dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej czyli 256 stron lektury…

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/941/1511-Przepisy%20Gry%202016_2017.pdf